ഭൂകമ്പങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്നൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 41 , ലക്കം 5 ,സെപ്തംബര്‍/ലേഖനം /ഭൂകമ്പങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്

Instagram