ബിദ്അത്തിന്ഫെ കെടുതി അതീവഗുരുതരംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 38, ലക്കം 6,ജനുവരി/ലേഖനം / ബിദ്അത്ത്

Instagram