ബലി പെരുന്നാള്‌ , ത്യാഗത്തിന്റെ സുരഭിലസ്മരണകള്‍മാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 20 ലക്കം 12 സപ്തംബര്‍ 15 /ലേഖനം /ബലി പെരുന്നാള്‍

Instagram