ബലികര്‍മ്മവും വിധികളുംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 40, ലക്കം 6,നവംബര്‍/ കര്‍മ്മശാസ്തരം വിധികളും ,ബലകര്‍മ്മം

Instagram