ഫസാദ് വിതച്ചു ഫിത്ന കൊയ്യുന്നുചിന്തകന്‍, സെപ്റ്റംബര്‍ 1 ,പുസ്തകം 1 ലക്കം 9 /പഠനം / മൗദൂദി /വഹാബി / ഖാദിയാനി

Instagram