പ്രവാചകന്‍റെ മാതാപിതാക്കള്‍സത്യധാര. പുസ്തകം-8 ലക്കം 18-19 ഏപ്രില്‍ 16- മെയ് 15/ മതം,ഇസ്ലാം, ചരിത്രം,

Instagram