പ്രണയനിഴല്‍ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-4, സപ്തംബര്‍ 6-12 കവിത

Instagram