പൊന്നിന്‍ കിനാവ് കൊണ്ടൊരു പട്ടുനൂലൂഞ്ഞാല്‍പ്രവാസ ചന്ദ്രിക മാസിക , നവംബര്‍ / വ്യക്തി സ്മരണ / ബാബുരാജ്

Instagram