പുലിക്കോട്ടില്‍ ഹൈദര്‍ സാഹിബ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്‌കര്‍ത്താവായ കവികേരള സംസ്ഥാന മുസ്‌ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സുവനീര്‍, പുലിക്കോട്ടില്‍ ഹൈദര്‍ സാഹിബ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്‌കര്‍ത്താവ് കവി, മാപ്പിളപ്പാട്ട്,സാഹിത്യം, 1921, മലബാര്‍ ലഹള

Instagram