പുതുപെണ്ണിറക്കംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 42 , ലക്കം 6 ,നവംബര്‍ /വനിതാ പംക്തി

Instagram