പിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍നൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 1 , ലക്കം 7,ജൂലായ് /പഠനം /ഖുര്‍ആന്‍

Instagram