പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലും പച്ചക്കളളം പറയുന്നോനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 1 , ലക്കം 7,ജൂലായ് /ലേഖനം/ജൂത ഏജന്റുകള്‍

Instagram