നൂറുല്‍ ഇസ്ലാം മദ്രസതിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സോവനീര്‍ 1970  

Instagram