നുസ്രത്ത് ഒരു റഫറന്‍സ് ഗ്രന്ഥംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 41 , ലക്കം 2, മാര്‍ച്ച്/അഭിമുഖം ,സയ്യിദ് അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ ശിഹാബ് തങ്ങള്‍

Instagram