നിലക്കാത്ത കര്‍മ്മാവേശം, അതാവട്ടെ മുദ്രാവാക്യംകര്‍മ്മം, മുസ്ലിം ലീഗ്,വിദ്യാഭ്യാസം, കേരളം, ലക്ഷ്യം, സേവനം, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് സമ്മേളന സുവനീര്‍ ഡിസംബര്‍ 16,17,18

Instagram