നിണമണിഞ്ഞ പുണ്യ ഭൂമിതിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സോവനീര്‍ 1970

Instagram