നാഥാ! നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചാലുംകൊളക്കാടന്‍ മുഹമ്മദ് ഉമരി, മുഹമ്മദലി ജൗഹര്‍, ആത്മീയം, മുസ്ലിം ലീഗ് സുവനീര്‍- ഫെബ്രുവരി 12,13

Instagram