നാണം കെട്ടവന്റെ ആസനത്ത് ആല്‍മരം മുളച്ചാല്‍മാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 20 ലക്കം 20 ജനുവരി 15 /ലേഖനം / കാന്തപുരം എ.പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലീയാര്‍

Instagram