നശിക്കേണ്ടതെല്ലാം നശിച്ചുചിന്തകന്‍, സെപ്റ്റംബര്‍ 1 ,പുസ്തകം 1 ലക്കം 9 / ചെറുകഥ

Instagram