നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ ശൃഗാലസൂത്രംമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 20 ലക്കം 8 ജൂലൈ 1 /ലേഖനം / ഇ.എം.എസ്

Instagram