നമുക്കു വേണ്ടത് മതസൌഹാര്‍ദ്ദമല്ല മനുഷ്യ സൌഹാര്‍ദ്ദമാണ്നൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 48 , ലക്കം 9 ,സെപ്തംബര്‍ /ലേഖനം / മനുഷ്യസൌഹാര്‍ദ്ദം

Instagram