നബി തങ്ങള്‍ക്കേറ്റ മാരണവും മുഅ്തസിലത്തിന്റെ പ്രേതവുംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 37 , ലക്കം 6,ജനുവരി /പഠനം /മാരണം

Instagram