നബിയുടെ ആദ്യമദീന പ്രസംഗംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 41 , ലക്കം 6 ,നവംബര്‍/ലേഖനം/നബിയുടെ ആദ്യമദീന പ്രസംഗം

Instagram