ത്വലാഖ് രണ്ട് പ്രാവിശ്യം



അല്‍ മനാര്‍ ,സെപത്ംബര്‍ , പുസ്തകം 33 , ലക്കം 5 ,സ്തീ ഇസ്ലാമില്‍

Instagram