തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജിഹാദിയന്‍ ചിന്താഗതിസത്യധാര. പുസ്തകം-10 ലക്കം 10 ഡിസംബര് 16-31/മതം, പ്രതികരണം, ജിഹാദ്

Instagram