ജുമുഅനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 7 , ലക്കം 12,ഡിസംബര്‍ /കര്‍മ്മശാസ്ത്ര പംക്തി,ജുമുഅ

Instagram