ജനാധിപത്യ ഭരണം: ഇസ്ലാം മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശ്ശനം നല്‍കിയ സിദ്ധാന്തം!ജനാധിപത്യ ഭരണം, ഇസ്ലാം, കേരളം, മുസ്ലിം ലീഗ്, പ്രവാചകന്‍ (സ), കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് സമ്മേളന സുവനീര്‍ ഡിസംബര്‍ 16,17,18

Instagram