ചോരയുടെ നിറം ചുവപ്പല്ലചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-34, ഏപ്രില്‍ 3-9 നോവല്‍-20

Instagram