ചോരയുടെ നിറം ചുവപ്പല്ലചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-18, ഡിസംബര്‍ 13-19 വിവര്‍ത്തന നോവല്‍-4

Instagram