ചോദ്യോത്തരംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 42 , ലക്കം 1 ,ജനുവരി/ഗ്രഹണവും ജുമുഅയും ഒന്നിച്ചു വന്നാല്‍,ഗ്രഹണ നമസ്കാരം

Instagram