ചോദ്യോത്തരംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 42 , ലക്കം 5 ,സെപ്തംബര്‍ /ഖുര്‍ആന്‍ മതലില്‍ ,ബഹജയും രചയിതാവും,പരിധി വിട്ട മുടി

Instagram