ചോദ്യോത്തരംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 38, ലക്കം 7,മാര്‍ച്ച്/വഖ്ഫ്,തല തടവലില്‍ മൂന്ന് ,മൂത്രക്കല്ല് നജസുതന്നെ ,മുര്‍തദ്ദ്,അറഫാ നോമ്പ്

Instagram