ചോദ്യോത്തരംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 38, ലക്കം 6,ജനുവരി/ചേലാകര്‍മ്മം പിന്തിക്കണോ,ഖബ്ര്‍ ശിക്ഷ ,മദ്യം മൂല്യമുളളതാണോ

Instagram