ചോദ്യേത്തരംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 7 , ലക്കം 11,നവംബര്‍ /റാബിത്വത്തുല്‍ ആലമീന്‍,ഖുതുബ പ്രാദേശിക ഭാഷയില്‍

Instagram