ചോദ്യോത്തരംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 38 , ലക്കം 4 ,സെപ്തംബര്‍ /ഏഴാം നാളിലെ സുന്നത്തു കര്‍മ്മം ,വായുവാര്‍ച്ച ,മോഷണ ഹദ്ദ്

Instagram