ചോദ്യോത്തരംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 33 , ലക്കം 10,ആഗസ്റ്റ് /ളുഹായുടെ സമയം,എല്ലാ റക്അത്തിലും മസ്ബൂ്ഖ് ,ജ്വല്ലറി സക്കാത്ത്

Instagram