ചിന്തകന്നു സ്വാഗതംചിന്തകന്‍, ഫെബ്രുവരി 1 ,പുസ്തകം 1 ലക്കം 2 / കവിത

Instagram