ചരിത്രം സ്രഷ്ട്ടിച്ച ഒാടല്‍ വിദഗ്ധന്‍നൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 2 , ലക്കം 10,ഒക്ടോബര്‍ /ചരിത്രം /പ്രവാചകന്റെ ഒട്ടകങ്ങളെ മോഷ്ടിച്ചത്

Instagram