ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ അകത്തൊളിച്ചിരുന്ന പിശാച് വെളിക്ക് ചാടുന്നുമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 16 ഡിസംമ്പര്‍ 15 /ലേഖനം / ശരീഅത്ത് പ്രശ്നം

Instagram