ഘല്‍ഘുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍ വിവാദവും ,ഹമ്പലീ മദ്ഹബുംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 33 , ലക്കം 2,ജൂലെെ/പഠനം /ഖുര്‍ആന്‍

Instagram