ഗുജറാത്തിലെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധകലാപം അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ പട്ടാളത്തിനും സാധിച്ചില്ലമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 8 ആഗസ്റ്റ് 1 /ലേഖനം / ഗുജറാത്ത് കലാപം

Instagram