ഗാലിബിന്‍റെ ഗാര്‍ഹസ്ഥ്യ ജീവിതംതിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സോവനീര്‍ 1970

Instagram