ഗള്‍ഫ് ജീവിതത്തിനുമേല്‍ ഒരു കാര്‍ട്ടൂണ്‍ കണ്ണ്പ്രവാസ ചന്ദ്രിക മെയ് /വ്യക്തി സ്മരണ / സഗീര്‍

Instagram