ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് ചില മാസങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവങ്ങളും രോഗങ്ങളുംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 1 , ലക്കം 8,ആഗസ്റ്റ് /വെെദ്യ പംക്തി

Instagram