ഗദീര്‍ഖമ്മിലെ പ്രസംഗംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 40, ലക്കം 4,ജൂലായ്/അലി (റ) വിന്റെ പ്രസംഗം

Instagram