ഖുല്‍ഉ്അല്‍ മനാര്‍ ,ഒക്ടോബര്‍ , പുസ്തകം 33 , ലക്കം 6 ,സ്തീ ഇസ്ലീമില്‍

Instagram