ഖുര്‍ആന്‍ ഗ്രഹിക്കല്‍ ഗവേഷണത്തിന്നനിവാര്യംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 2 , ലക്കം 3,മാര്‍ച്ച് /പഠനം / ഇജ്തിഹാദ് ,ഗവേഷണം

Instagram