ഖാദിരിയ്യാത്വരീഖത്ത്അല്‍ മനാര്‍ ,ഒക്ടോബര്‍ , പുസ്തകം 34 , ലക്കം 6 ,സൂഫിസം

Instagram