ഖണ്ഡനങ്ങള്‍ക്കു കട്ടി പോരാനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 41 , ലക്കം 2, മാര്‍ച്ച്/അഭിമുഖം ,കെ.എ,സമദ്

Instagram