കോഴിക്കോട്ടെ രണ്ട് പ്രമുഖ മുസ്ലിം വിദ്യാലയങ്ങള്‍; മദ്രസത്തുല്‍ മുഹമ്മദീയകോഴിക്കോട്, മുസ്ലിം, വിദ്യാലയം, മദ്രസത്തുല്‍ മുഹമ്മദീയ കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് മുസ്ലിം ലീഗ് സോവനീര്‍ ഫിബ്രവരി 14,15

Instagram